WinterMu MuOnline
Server: [WinterMu Hard]
Status: [Online]
Accounts: [636]
Characters: [1124]
Online Players: [25]
Online Record: [150]
Rules

1. Забранено е използването на всякакъв вид хакове и помощни програми, които биха допринесли за играта ви. Всеки опитал се ще бъде строго наказан!
2. Забранено е рекламирането на други сървъри под каквато и да е форма. Наказва се с бан по IP и мрежа.
3. Забранено е поставянето на всякакъв вид пачове към клиента, които биха допринесли за играта ви!
4. Забранени са псуването и обиди на пост,включително и спаменето на пост. Имате лично съобщение ползвайте го. Всеки нарушител ще бъде наказван с бан!
5. Расовата дискриминация под какъвто и да е вид не се толерира! Нарушителите ще бъдат наказани!
6. Забранени са обидите / споренето с Админ/ГМ състава на сървъра.
7. Забранено е да се представяте за Админ/ГМ и/или техен приятел познат братовчед и прочие.
8. Забранено е да заплашвате други играчи с какъвто и да е вид наказание (бан, пост бан, акаунт блок и прочие). Ще има тежки наказания за провинилите се!
9. Забранени са трейд измамите, при наличието на такава ще бъдат взети съответните мерки САМО и единствено ако сте направили снимки на сделката!
10. При игра на дуел със залог, без присъствието на Админ/ГМ, не носим отговорност за неполучен залог от опонента Ви.
11. Препоръчително е да не предоставяте паролата и акаунта си на друг играч, ние НЕ носим отговорност за откраднати вещи и акаунти!
12. Никой от Админ/ГМ екипа няма да ви иска паролата и/или акаунта, при подобен случай свържете се с Админ!
13. Забранено е използването на елф бъфер в БЦ и ДС, дори елфа да е само със 100 енерджи!
14. Забранено е затварянето на БЦ по-рано от 3мин преди неговия край! Единствено изключение прави ако сте сами!
15. Забранено е да крадете ArchAngel оръжието от статуята в БЦ и/или преченето да се вземе ако не сте счупили вие статуята!
16. Преченето или възпрепятстването на Админ/ГМ по време на евент води до наказание!
17. Забраненто е умишленото пречене или възпрепятстване на дуели в Стадиона(Арена)! Говорим за умишлено ако някой ви мине през мишката се случва. Не изпадайте в истерия! 
18. Възможно е да не получите награди от някои куестове. НЕ възстановяваме награди, които не сте получили!
19. Забранено е да продавате герои и/или акаунти без присъствието на Админ! Без присъствието на Админ го правите на ваша отговорност!

 

 


1. It is forbidden to use any kinds of hacks and/or programs that can benefit your gameplay. Anyone who tries will be severely punished!
2. It is forbidden to advertise other servers in any kind of form. It is punishable by IP and Network Ban.
3. It is forbidden to put any kinds of patches into your client that can benefit your gameplay. Anyone who does will be severely punished!
4. It is forbidden to swear and insult on the post channel, including spamming on post. You have private message use it. Anyone breaking the rule will be banned!
5. Racial discrimination in any from is not tolerated! Offenders will be punished!
6. It is forbidden to insult and argue with the Admin/GM staff of the server.
7. It is forbidden to present yourselves as Admin/GM and/or their friends cousins etc.
8. It is forbidden to threathen other players with any kind of punishment (Ban, Post Ban, Account Block etc.). There will be severe punishments!
9. Trade Scams are forbidden, if you happen to be a victim mesaures will only be taken if you have taken ScreenShots of the Deal!
10. Playing a Duel with bet, with absence of Admin/GM staff, we are not held resposible for not given reward from other player.
11. You are advised to not share your password and account with anyone. We are not held responsible for stolen acounts and items.
12. Nobody from the Admin/GM Staff will ask for your account and/or passowrd, if anyone does contact Admin!
13. It is forbidden to use a Elf Buffer in BC (Blood Castle) and DS (Devils Square) events, even if the Elf has 100 points of energy!
14. It is forbidden to close BC (Blood Castle) Event before there are only 3 minutes left! Only exception is if you are alone!
15. It is forbidden to steal the ArchAngel Weapon from the statue in BC (Blood Castle) Event and/or interfere if you haven't broken the statue!
16. Interfering or interupting an Admin/GM during Event will lead to a severe punishment!
17. It is forbidden to intentionally interfere or interupt duels in Stadium(Arena). We are talking intentional! Accidental walking over someones mouse happens. Don't get hysterical!
18. It is possible you don't get a reward from some of the Quests. We DON'T reimburse rewards you haven't recieved!
19. It is forbidden to sell Characters and/or Accounts without an Admin present! If Admin is not present you are doing it on your own risks!