NEWS

PK EVENT

Неделя- 28.11.2021 - 20:00 (Българско време, 19:00 CET)  ще се проведе ПК евент по раси, като 

репетиция за 1вия HOF, който ще е на 05.12.2021!

Приятна игра от eкипа на WinterMu!

 

Sunday 28.11.2021- 19:00(Bulgarian time 17:00 CET) we will make first PK event as rehearsal

for first HOF which will be on 05.12.2021.

Good luck and have a nice game-  Team WinterMU! 

 

ПК/ХОФ евент правила:

 

1. Преди HOF пригответе героя- колби, алкохол, PK статус. Сатани не са позволени! 

2. При обявяване на вашата раса, пишете на лично съобщение на Админ/ГМ, за да ви премести на мястото където се провежда евента.

3. След като сте на мястото на евента не спамете и не използвайте скиловете си, преди да сте извикани за дуел.

4. Следете схемата в сайта и когато ви дойде реда и бъдете повикани от Админ/ГМ излезте и се дуелирайте.

5. Ако дълго време няма отбелязана точка, по преценка на Админ/ГМ дуела спира и се премахва итем.

6. Позволените скилове за дуели на PK/HOF са:

 

 BK- twisting slash ( ще бъде забранен, когато БК имат повече стамина), Life Sweling orb и Orb of blow. ВАЖНО! Дуелите започват с Orb of blow и при намаляне

стамината може да превключите на twisting slash. Преди отбелязана точка, нямате право да върнете обратно на Orb of blow! 

 МЕ- Triple shot, Dmg buff, Def buff, Heal buff. 

 SM- Mana shield, Blast scroll, Flame Scroll

 MG - Blast scroll, Flame Scroll, Shield Skill, Twisting slash, Fire slash. 

 

7.Нямате право да слагате повече от 50% от всичките си точки на Vitality.

8.Местенето по време на дуел е забранено! 

 

Как протича дуела:

 

Играчите застават един до друг с един координат разстояние.  След потвърждение, че сте готови, Админ/ГМ ще преброи 3,2,1 Старт и тогава започвате да се биете.

Това упражнение се повтаря до момента, в който играч направи 2 точки (2/3). Финалът ще бъде до 3 (3/5) .При фал - рунда се повтаря. Ако един и същ играч направи 3 фала,

 противника му получава служебна точка. 

 

PK/HOF event rules:

1. Prepere yourself - potions, alkohol, PK status. Satans are not allowed!

2. When is turn for you class, text PM to Admin/GM for move.

3. Dont spam and use skill until your duels come.

4. Follow the bracket in web and when you are called from Admin/GM step up for duel. 

5. If there is no kill, duel can be stoped from Admin/GM and item must be removed.

6. Skills which are allowed for PK/HOF event:

 

 BK - twisting slash ( will be removed, when stamina is enoguht ), Life sweling orb and Orb of blow. IMMPORTANT!  Duels start with Orb of blow and when you stamina

is low swiching to twisting slash is allowed. Before to score a point is forbiden to turn back to Orb of blow!

 МЕ- Triple shot, Dmg buff, Def buff, Heal buff. 

 SM- Mana shield, Blast scroll, Flame Scroll

 MG - Blast scroll, Flame Scroll, Shield Skill, Twisting slash, Fire slash. 

7.You cant add more than 50% from all of you lvl up points on Vitality!

8.Moving during duels is forbiden!

How duels are done:

Players stay next to each other with one coordinate distance. After confirmation that you are ready, Admin/GM will count  3, 2, 1 and then Start/Go, then duel start.

We are repeating this until one of the players get 2 points(2/3). Final will be until 3 points (3/5). In case of fal start, round will be repeated. If single player

make 3 fals, his oponent will get a point.

2021-11-27 19:37
seperator

Rules

Правила:

 

1. Забранено е псуването или споренето с Админи и Гейм Мастъри!

2. Забранено е да се рекламират други сървъри!

3. Забранено е да ползвате всякакви видове хакове!

4. Забранени са trade измамите. 

5. Забранено е да се представяте за Админ или Гейм Мастър.

6. Забранено е да псувате на POST.

7. Забранено е спаменето на POST. 

8. Расизмът или дискриминацията ще доведат до бан.

9. Преченето по време на дуел е забранено.

10. Имате право да затворите BloodCastle само 1 минута преди да свърши.

11. Нямате право да килвате на евент (освен на ПК).

 

 

 

 

 

Rules:

1. Its forbidden swearing or arguing with Admins or Game Masters!

2. Its forbidden advertising another servers.

3. Its forbidden using hacks or another programs in game!

4. Its Forbidden to make trade scams.

5. Its forbidden to impersonate as Admin , Game Master, or their friend.

6. Its forbidden to swear on POST.

7. Its forbidden to spam on POST. 

8. Racism or discrimination will result in a ban.

9. Interfering in other players duels is forbidden.

10.You can close the BloodCastle one minute before the end.

11.You cannot kill on event(except on PK).

2021-11-23 15:06
seperator

Sunday Update LOG

Вдигнат е процента на падане на сърца, вече падат доста по-често!

 

Вдигнат е процента на Chaos Машината за предмети на +11 и +10 (няма да фелват толкова често)

 

Mana Shield при SM вече е 1% за 300 Aggility и 1% за 400 Energy

 

Наградата от SKY EVENT вече е предмет от Box of Kundun +2 и +3 на +11 +Luck +ADD и произволни опции

 

Добавени са повече спотове за ZEN в Stadium и вече пада повече ZEN от тях.

 

НАГРАДИТЕ ЗА SKY, DS4 и BC6 са:
1 място - един предмет по избор от Box of Kundun +2 и +3 с 2 опции и Luck
(Важи само за части от сет gloves, armor, pants, helm и boots)
15 Bless, 15 Soul и 15 Box Of Kundun /по избор до +3/
2 място 20 bless, 20 Soul и 15 Box of Kundun 
/по избор до +3/
3 място 15 bless, 15 soul 10 Box of Kundun 
/по избор до +3/
4 място 10 bless, 10 Soul, 5 Box of Kundun 
/по избор до +3/
5 място 5 bless, 5 Soul, 3 Box of Kundun 
/по избор до +3/

ВАЖНО!
Наградите  се добавят всеки понеделник!
Ако до понеделник 20:00ч. не сте ми написали на фейсбук страницата, какви Box of Kundun искате ще бъдат добавени само Box of Kundun +3

 

Линк към фейсбук страницата

 

2021-11-21 19:46
seperator

MISSING ZERG.DLL

IF ANYONE HAVE PROBLEMS WITH MISSING ZERG.DLL PLEASE DOWNLOAD THIS LINK 

https://dox.abv.bg/download?id=b55ad0aba4
After that Click Right Button on WinterMu.EXE -> Properties -> Run as Administrator

2021-11-13 12:23
seperator

MAX RESETS AND GOLDEN INVASIONS

THE MAX RESETS WILL BE 20 RESETS FOR THE BEGINING AND AFTER THE FIRST HOF THEY WILL BE RISED.

THE NUMBER OF GOLDEN INVASIONS ARE CHANGED TO:
GOLDEN GOBLIN (BOX +1) - 15 GOLDEN MONSTERS
GOLDEN TAIKAN (BOX +2) - 12 GOLDEN MONSTERS
GOLDEN DRAGON (BOX +3) - 8 GOLDEN MONSTERS

2021-11-11 14:50
seperator

Server Information

Server name: WinterMu
Server version: 97d+99i
Server Experience: 200x
Server Drop: 80
Bless Bug: Off
Max Resets: 20 (later will be rised)

Max level: 350
Reset level: 350
Points per res: SM - 480 / BK - 430 / ELF - 450 / MG - 500
Keep stats: No
Reset zen: 20M * Res Number
PK Clear zen: 20M
Quests: Yes (Will be added later)
Magic Gladiator creation level: 220lvl
Maximum Item Levels: +11 / +16 add
Golden Invasion: Every 1 hour
Sky Event: Every 2 hours
Mana Shield Max Percent: 80%
Mana Shield Agg: 350 agg per 1%
Mana Shield Ene: 500 ene per 1%
Max Guild Members: 30 ppl.
Server Commands:

/buyvip - COST 300 CREDITS FOR 7 DAYS (IF YOU ARE VIP YOU GET +30% EXP) HOT
/addstr, /addagi, /addvit, /addene
/pkclear  - Clear PK Cost: 10M * Kills
/time - show server time
/exit - exit from the game
/marry - Marry in davias church
/tracemarry - tracemarry ur husband/wife (60s cooldown)
/post - post global message /cost 1M/
/sell - post global message when you sell something /cost 1M/
/buy - post global message when you buy something /cost 1M/
Server Events: BC / DS/ Sky Event / Golden Invasion / Sea Worm / Lucky Mixes/ Lucky Jewels / Happy Hour (+20x)

Number of golden monsters per hour:
15 goblins (Box of Kundun +1)
12 Taikans (Box of Kundun +2)
8 Golden Dragons (Box of Kundun +3)
0 Golden Lizards (SOON WILL BE ADDED)
0 Golden Tantalos (SOON WILL BE ADDED)

--------------------------

Sky Event Reward - Box of Kundun +3
 

Blood Castle 1, 2 reward - Box of Kundun +1
Blood Castle 3, 4 reward - Box of Kundun +2
Blood Castle 5,6 reward - Box of Kundun +3

 

2021-10-17 16:15
seperator